Yargıtay Başkanımız Sayın Hasan Gerçeker'e Açık Mektup

.       Bi­lim Araş­tır­ma Vak­fı men­sup­la­rı­nın ve BAV Fah­ri Baş­ka­nı Sa­yın Ad­nan Ok­tar’ın yar­gı­lan­dı­ğı “Bi­lim Araş­tır­ma Vak­fı da­va­sı”, İs­tan­bul 2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si’nde gö­rül­müş (2004//337 E.) ve mah­ke­me dos­ya­nın “za­ma­na­şı­mı se­be­biy­le or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı­na” ka­rar ver­miş­tir. Dos­ya tem­yiz baş­vu­ru­su üze­ri­ne Yar­gı­tay’a gel­di­ğin­de, Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı da bu ka­ra­rın onan­ma­sı yö­nün­de gö­rüş bil­dir­miş­tir.
 
·       Ay­nı da­va­da (id­di­ana­me­le­ri da­ha son­ra dü­zen­len­di­ği için) hak­la­rın­da za­ma­na­şı­mı ka­ra­rı ve­ril­me­yen ve da­va­sı de­vam eden beş sa­nık ba­kı­mın­dan da, ye­rel mah­ke­me­ce BE­RA­AT ka­ra­rı ve­ril­miş­tir. Ka­rar ge­rek­çe­sin­de, mah­ke­me, ana da­va­da top­la­nan de­lil­le­re atıf ya­pa­rak or­ta­da hiç­bir su­çun bu­lun­ma­dı­ğı­nı be­lir­tip BAV Fah­ri Baş­ka­nı Sa­yın Ad­nan Ok­tar da da­hil ol­mak üze­re, BAV DA­VA­SI­NIN TÜM YAR­GI­LA­NAN­LA­RI­NI AK­LA­MIŞ­TIR.
 
·       So­nuç­ta bir kı­sım ba­sı­nın ve ba­zı ka­ran­lık çev­re­le­rin tah­rik­le­riy­le açıl­ma­sı sağ­lan­mış olan bu da­va­nın bir bö­lü­mü za­ma­na­şı­mı se­be­biy­le or­ta­dan kalk­mış, (ay­nı id­di­ala­rın tar­tı­şıl­dı­ğı) di­ğer bö­lü­mü de be­ra­at­le so­nuç­lan­mış­tır. 
 
·       An­cak bu so­nuç, BAV ca­mi­ası­na kar­şı de­rin bir hu­su­met bes­le­yen çev­re­le­ri cid­di bi­çim­de ra­hat­sız et­miş­tir. Bu çev­re­ler, BAV ca­mi­ası­nı mağ­dur et­mek ve fa­ali­yet­le­ri­ne ken­di­le­rin­ce sek­te vur­mak için ye­ni bir pro­vo­kas­yon­lar zin­ci­ri­ni baş­lat­mış­lar­dır. (Bu pro­vo­kas­yon­lar hak­kın­da www.psi­ko­lo­jik­sa­vas.net  ve www.psi­ko­lo­jik­sa­vas­yon­tem­le­ri.com  ) ad­res­le­rin­de­ki in­ter­net sitelerinde ge­niş bil­gi yer al­mak­ta­dır)
 
·       İş­te bu pro­vo­kas­yon­la­rın zir­ve­ye çık­tı­ğı bir or­tam­da, BAV da­va­sı­nın uzun bir sü­re­dir Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si’nde bek­le­mek­te olan tem­yiz in­ce­le­me­si so­nuç­lan­mış­tır. Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si’nin baş­kan ve üye­le­ri, Sa­yın Ze­ki As­lan, Sa­yın Ha­lil Ak­dağ, Sa­yın Meh­met Hu­lu­si Özek, Sa­yın Erol Öz­genç, Sa­yın Kub­lay Öz­kan da­va­nın za­ma­na­şı­mı se­be­biy­le or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı ka­ra­rı­nın bo­zul­ma­sı­na ka­rar ver­miş­ler­dir.
  
Yar­gı­tay Baş­ka­nı­mız Sa­yın Ha­san Ger­çe­ker;
 
Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si’nde yü­rü­tü­len bu tem­yiz in­ce­le­me­si sü­re­ci hak­kın­da bi­zim kav­ra­mak­ta – de­ğer­len­dir­mek­te güç­lük çek­ti­ği­miz ba­zı uy­gu­la­ma­lar­la il­gi­li ola­rak Yük­sek Yar­gı’nın zir­ve­sin­de­ki seç­kin bir hu­kuk­çu ola­rak zat-ı ali­ni­ze bil­gi ver­mek ve de­ğer­li gö­rüş­le­ri­ni­zi al­mak is­ti­yo­ruz:
 
1 ) Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si­nin üye­le­ri söz ko­nu­su boz­ma ka­ra­rın­da BAV Men­sup­la­rı ile il­gi­li id­di­ala­rın “ka­nıt­lan­dı­ğı­nı” id­di­a et­miş­ler­dir. (Boz­ma ka­ra­rı, sf:5)
Bil­di­ği­miz ka­da­rıy­la “ka­nıt­lan­mak”, bir id­dia­nın, ta­mam­la­nıp so­nu­ca ula­şan bir yar­gı­la­ma ne­ti­ce­sin­de, hu­ku­ka uy­gun bel­ge ve de­lil­ler­le, her­ke­si ik­na ede­cek, iti­ra­za im­kan bı­rak­ma­ya­cak bir şe­kil­de or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı­dır.
 
Oy­sa BAV da­va­sın­da ye­rel mah­ke­me za­ma­na­şı­mı se­be­biy­le dos­ya­da­ki araş­tır­ma­yı ta­mam­la­ma­dan dos­ya­dan el çek­miş­tir. Ye­rel mah­ke­me ta­ra­fın­dan esa­sı hük­me bağ­lan­ma­mış bir id­di­a hak­kın­da Yar­gı­tay ta­ra­fın­dan “ka­nıt­lan­dı” şek­lin­de bir de­ğer­len­dir­me ya­pı­la­bi­lir mi? Mah­ke­me­de -za­ma­na­şı­mı ne­de­niy­le- bi­te­me­yen araş­tır­ma, top­la­na­ma­yan de­lil­ler, din­le­ne­me­yen ta­nık­lar, ya­pı­la­ma­yan bi­lir­ki­şi in­ce­le­me­le­ri, Yar­gı­tay ta­ra­fın­dan gö­zar­dı edi­le­bi­lir mi? Ve­ya bun­lar san­ki dos­ya­da var­mış gi­bi ha­re­ket edi­le­bi­lir mi?
 
Yar­gı­tay’ın dos­ya­da ta­mam­lan­ma­yan bu tah­ki­ka­tı ken­di ken­di­ne ta­mam­la­ma im­ka­nı var mı­dır? Ya da ya­pıl­dı­ğı ka­da­rı­na da­ya­na­rak (ye­rel mah­ke­me ye­ri­ne ge­çip) dos­ya­da­ki id­di­ala­rın esa­sı hak­kın­da ye­ni bir ka­rar ver­me­si­ne im­kan sağ­la­yan bir ya­sal da­ya­nak var mı­dır?
 
Yar­gı­tay’ın gö­re­vi mah­ke­me­le­rin ka­rar­la­rı hak­kın­da de­ne­tim yap­mak mı­dır? Yok­sa (za­ma­na­şı­mı se­be­biy­le) ta­mam­lan­ma­mış bir da­va­da mah­ke­me­nin ye­ri­ne ge­çip hük­mü ver­mek mi­dir? Yar­gı­tay hem de­lil­le­ri de­ğer­len­dir­me gö­re­vi­ni ken­di ya­pıp hem de mah­ke­me­nin ye­ri­ne ge­çip hük­mü or­ta­ya ko­ya­bi­li­yor­sa mah­ke­me­ler han­gi gö­re­vi ya­pa­cak­tır?
Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si’nin bu ka­ra­rın­da ta­kip et­ti­ği usul ye­rin­de mi­dir?
 
2) Bu­nun dı­şın­da Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si ta­ra­fın­dan “ka­nıt­lan­dı­ğı” id­di­a edi­len tüm is­nat­lar, ye­rel mah­ke­me­de­ki yar­gı aşa­ma­sın­da çü­rü­tül­müş­tür.
 
Ör­ne­ğin yar­gı­la­ma aşa­ma­sın­da “ga­ze­te­ci­le­re yö­ne­lik ha­ka­ret içe­ren ya­zı­lar gön­der­me” is­na­dı­nın asıl­sız ol­du­ğu an­la­şıl­mış­tır. Fa­tih Al­tay­lı isim­li ga­ze­te­ci­ye gön­de­ril­di­ği be­lir­ti­len ya­zı­la­rın BAV men­sup­la­rı ta­ra­fın­dan ha­zır­lan­ma­dı­ğı ve gön­de­ril­me­di­ği bi­lir­ki­şi in­ce­le­me­si ve ke­sin­leş­miş yar­gı ka­rar­la­rıy­la or­ta­ya çık­mış­tır.
 
Yi­ne yar­gı­la­nan­lar­dan bir eki­bin gü­ya “giz­li ka­me­ra ile ba­zı ki­şi­le­re şan­taj yap­tık­la­rı” is­na­dı­nın da ger­çek dı­şı ol­du­ğu or­ta­ya çık­mış­tır. Em­ni­yet fez­le­ke­sin­de bu id­dia­nın da­ya­na­ğı ola­rak gös­te­ri­len ve ope­ras­yon es­na­sın­da “giz­li ka­me­ra baş­lı­ğı” ola­rak ka­yıt­la­ra ge­çi­ri­len mal­ze­me­le­rin, yar­gı­la­nan­la­rın gö­zal­tı­na alın­dık­la­rı ev­den sö­kü­len ve ar­tık her yer­de bu­lu­nan ka­pı gü­ven­lik ka­me­ra­la­rı ol­du­ğu res­mi bi­lir­ki­şi­ler ta­ra­fın­dan tes­pit edil­miş­tir.
 
Bu id­di­ay­la şi­ka­yet­çi ya­pı­lan Eb­ru Şim­şek isim­li ki­şi­nin id­di­ala­rı­nın if­ti­ra ma­hi­ye­tin­de ol­du­ğu ye­rel mah­ke­me ta­ra­fın­dan ke­sin bi­çim­de tes­pit edil­miş, adı ge­çen ki­şi aley­hin­de çe­şit­li sav­cı­lık­lar ta­ra­fın­dan da “suç iş­le­me­di­ği­ni bil­di­ği ki­şi­le­re suç is­nat et­mek – if­ti­ra “ su­çun­dan 10 ay­rı ka­mu da­va­sı açıl­mış­tır.
 
Yar­gı­la­nan­la­rın “ken­di­le­ri­ne ve baş­ka­la­rı­na hak­sız çı­kar sağ­la­dık­la­rı” id­di­ası­nın da­ya­na­ğı ola­rak gös­te­ri­len, bir ta­kım ki­şi­le­rin gay­rı men­kul­le­ri­nin sa­tı­la­rak gru­ba dev­re­dil­di­ği id­di­ası­nın da ger­çek dı­şı ol­du­ğu mah­ke­me ta­ra­fın­dan is­pat­lan­mış­tır. İd­di­a­na­me­de bu id­dia­nın da­ya­na­ğı ola­rak gös­te­ri­len ve evi­ni sa­ta­rak yar­gı­la­nan­la­ra ak­tar­dı­ğı be­lir­ti­len Al­par Sa­yın ve Di­dem Sa­yın isim­li ki­şi­ler din­len­miş­ler, bu id­dia­nın da ger­çek dı­şı ol­du­ğu tes­pit edil­miş­tir.
 
Bun­lar gi­bi or­ta­ya atı­lan tüm id­di­ala­rın asıl­sız ol­du­ğu yar­gı­la­ma aşa­ma­sın­da or­ta­ya çık­mış an­cak 8. Ce­za Da­ire­si üye­le­ri boz­ma ka­ra­rın­da bu is­nat­la­rın tü­mü­nün “ka­nıt­lan­dı­ğı­nı” id­di­a et­miş­ler­dir. Bu id­di­ala­rı çü­rü­ten ta­nık an­la­tım­la­rı ve di­ğer bel­ge­le­ri ne­den dik­ka­te al­ma­dı­ğı­nı ise ka­rar­da be­lirt­me­miş­ler­dir.
 
BAV aley­hin­de­ki tüm id­dia­lar so­mut de­lil­ler­le çü­rü­tül­müş­ken Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si üye­le­ri­nin bu id­di­ala­rı gün­de­me ge­ti­re­bil­me­le­ri­nin tek açık­la­ma­sı, yar­gı aşa­ma­sın­da top­la­nan de­lil­le­ri, din­le­nen ta­nık­la­rı, ya­pı­lan bi­lir­ki­şi in­ce­le­me­le­ri­ni de­ğil, BAV men­sup­la­rı­na iş­ken­cey­le im­za­la­tı­lan em­ni­yet ifa­de­le­ri­nin da­ya­nak alın­ma­sı ola­bi­lir. Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si üye­le­ri­nin de böy­le yap­tık­la­rı an­la­şıl­mak­ta­dır. 
 
Bil­di­ği­miz ka­da­rıy­la iş­ken­ce ile im­za­la­tı­lan bir ifa­de­nin de­lil de­ğe­ri yok­tur. Ni­te­kim ye­rel mah­ke­me de bu ifa­de­le­re (hu­ku­ka ay­kı­rı de­lil hük­mün­de ol­du­ğu için) iti­bar et­me­miş­tir. Ay­rı­ca CMK 148. mad­de­ye gö­re ya­nın­da avu­kat bu­lun­ma­yan ki­şi­le­re im­za­la­tı­lan ifa­de­le­re da­ya­na­rak hü­küm ku­rul­ma­sı da müm­kün de­ğil­dir.
 
An­cak Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si’nin üye­le­ri­nin hem iş­ken­ce se­be­biy­le hu­ku­ka ay­kı­rı olan, hem de avu­kat hu­zu­run­da alın­ma­ma­sı se­be­biy­le ge­çer­siz olan em­ni­yet ifa­de­le­ri­ne da­yan­dık­la­rı gö­rül­mek­te­dir.
 
Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si’nin bu uy­gu­la­ma­sı doğ­ru mu­dur? Bu hu­ku­ka ve usü­le ay­kı­rı em­ni­yet ifa­de­le­ri­ne de­lil de­ğe­ri at­fe­dil­me­si müm­kün mü­dür? Yar­gı­tay’ın bu ko­nu­da bi­li­nen usu­lün dı­şın­da bir uy­gu­la­ma yap­ma­sı­nın ya­sal bir da­ya­na­ğı var mı­dır?
 
3) Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si’nin ka­ra­rın­da “ya­şı kü­çük kız­la­rın is­tis­mar edil­me­si” gi­bi ta­ma­men ye­ni ve ha­ya­li bir is­na­da yer ve­ril­miş­tir. Oy­sa böy­le bir id­di­a ne iş­ken­cey­le im­za­la­tı­lan em­ni­yet ifa­de­le­rin­de, ne em­ni­yet fez­le­ke­sin­de, ne id­di­ana­me­de, ne de dos­ya­nın her­han­gi bir ye­rin­de bu­lun­ma­mak­ta­dır. Bu ha­ya­li is­nat ilk kez Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si’nin ka­ra­rın­da or­ta­ya atıl­mış­tır.
 
Yar­gı­tay üye­le­ri­nin hiç­bir ka­nıt-is­pat or­ta­ya koy­ma zo­run­lu­lu­ğu duy­ma­dan ye­ni (ve ha­ya­li) bir ta­kım id­di­ala­rı ka­rar­la­rı­na ta­şı­mış ol­ma­la­rı hu­ku­ka uy­gun mu­dur?
 
4) Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si, söz ko­nu­su boz­ma ka­ra­rın­da, da­va dos­ya­sın­da yar­gı­la­nan BAV men­sup­la­rı­nın suç­suz ol­du­ğu­nu gös­te­ren 250’den faz­la de­li­lin hiç bi­ri­ni dik­ka­te al­ma­mış, an­cak bun­la­ra ne­den iti­bar et­me­di­ği­ni de be­lirt­me­miş­tir. Yi­ne söz ko­nu­su de­lil­le­re da­ya­na­rak BAV men­sup­la­rı aley­hin­de­ki is­nat­la­rın ger­çek ol­ma­dı­ğı­nı tes­pit ede­rek BAV men­sup­la­rı hak­kın­da be­ra­at ka­ra­rı ve­ren ye­rel mah­ke­me­nin hük­mü­nü de dik­ka­te al­ma­mış, bu yar­gı ka­ra­rı­nı hiç tar­tış­ma­mış, bir ke­re bi­le zik­ret­me­miş, ne­den iti­bar et­me­di­ği­ni hiç açık­la­ma­mış­tır.
 
Yar­gı­tay Da­ire­le­ri­nin, tem­yiz in­ce­le­me­le­rin­de bir ta­kım de­lil­le­ri ve yar­gı ka­rar­la­rı­nı bu şe­kil­de de­ğer­len­dir­me dı­şı tut­ma­sı isa­bet­li mi­dir? Bun­la­rı ne­den de­ğer­len­dir­me dı­şı tut­tu­ğu­nu açık­la­ma za­ru­re­ti yok mu­dur? Sa­vun­ma­nın esas­lı da­ya­nak­la­rı­nı oluş­tu­ran ka­nıt­la­rı tar­tış­ma­ma­nın ya­sal bir da­ya­na­ğı var mı­dır?
 
5) Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si üye­le­ri, ka­rar­da 4422 sa­yı­lı ya­sa met­nin­den ge­niş bir bö­lü­mü ol­du­ğu gi­bi ka­rar met­ni­ne al­mış, bu bö­lüm­de ifa­de edi­len “ba­sın ya­yın ku­ru­luş­la­rı üze­rin­de nü­fuz el­de et­mek”, “ken­di­le­ri­ne ve baş­ka­la­rı­na hak­sız çı­kar sağ­la­mak” “des­tek­le­dik­le­ri par­ti­le­rin se­çim­ler­de oy el­de et­me­si­ni sağ­la­mak için sin­dir­me gü­cü­nü kul­lan­mak” gi­bi ey­lem­le­rin BAV men­sup­la­rı ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni öne sür­müş­ler­dir.
 
An­cak bu id­di­ala­rı­nı so­mut­laş­tır­ma­mış­lar­dır. Ya­ni ki­min, ki­me kar­şı, ne­re­de, ne za­man, han­gi de­lil­le­re gö­re, na­sıl bir ya­sa­dı­şı dav­ra­nış­ta bu­lun­mak­la suç­lan­dı­ğı hiç be­lir­til­me­miş­tir. Yar­gı­tay’ın so­yut id­di­ala­ra da­ya­na­rak “yar­gı­la­nan­lar bu ey­le­mi ger­çek­leş­tir­miş­tir” şek­lin­de top­tan suç­la­yı­cı bir id­dia­da bu­lun­ma­sı hu­ku­ken müm­kün mü­dür?  “Kü­çük kız­la­rı ta­ciz et­ti­ler”, “si­ya­si­le­ri teh­dit et­ti­ler”, “ba­sın üze­rin­de nü­fuz kul­lan­dı­lar” gi­bi so­mut­laş­tı­rıl­ma­mış is­nat­lar­da bu­lu­nul­ma­sı ya­sa­la­ra ve Yar­gı­tay’ın ça­lış­ma usul­le­ri­ne uy­gun mu­dur?
 
6) Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si üye­le­ri, 36 ki­şi­nin yar­gı­lan­dı­ğı BAV da­va­sın­da­ki za­ma­na­şı­mı ka­ra­rı­nı 18 ki­şi ba­kı­mın­dan boz­muş, 18 ki­şi ba­kı­mın­dan ona­mış­tır. Hak­la­rın­da ona­ma ka­ra­rı ve­ri­len­ler ile boz­ma ka­ra­rı ve­ri­len­ler ara­sın­da, hu­ku­ki du­rum açı­sın­dan ne gi­bi bir fark­lı­lık bu­lu­na­bil­di­ği ise an­la­şı­la­ma­mak­ta­dır. Hak­la­rın­da ona­ma ka­ra­rı ve­ri­len şa­hıs­la­rın, var­lı­ğı id­di­a edi­len “ör­gü­te men­sup ol­duk­la­rı an­cak suç iş­le­dik­le­ri­nin an­la­şı­la­ma­dı­ğı” ifa­de edil­mek­te­dir. Hak­la­rın­da ona­ma ka­ra­rı ve­ri­len ki­şi­le­rin suç teş­kil eden bir fa­ali­yet­le­ri­nin tes­pit edi­le­me­di­ği doğ­ru­dur. Çün­kü ne on­lar, ne de hak­la­rın­da boz­ma ka­ra­rı ve­ri­len ki­şi­ler her­han­gi bir suç iş­le­miş de­ğil­ler­dir. Ni­te­kim hak­la­rın­da boz­ma ka­ra­rı ve­ri­len 18 ki­şi­nin han­gi fa­ali­yet­te bu­lun­duk­la­rı, han­gi ta­rih­te, ki­me kar­şı, na­sıl suç iş­le­dik­le­ri de açık­lan­ma­mak­ta­dır. 
 
Du­rum böy­ley­ken, Yar­gı­tay’ın, her­han­gi bir de­lil ya da da­ya­nak be­lirt­me­den ba­zı ki­şi­le­rin suç teş­kil eden ey­lem­ler­de bu­lun­duk­la­rı­nın “an­la­şıl­dı­ğı­nı” id­di­a et­me­si usu­le uy­gun mu­dur? Bu­nun na­sıl “an­la­şıl­dı­ğı”nın açık­lan­ma­sı ya­sal bir zo­run­lu­luk de­ğil mi­dir? Zi­ra ilk de­re­ce mah­ke­me­si de böy­le bir tes­pit yap­ma­mış, bu­na da­ir bir ka­nı­ta ulaş­ma­mış­tır. Yar­gı­tay’ın her­han­gi bir ge­rek­çe ve de­lil be­lirt­me­den “an­la­şıl­dı” di­ye­rek da­va­da yar­gı­la­nan bir ta­kım ki­şi­le­rin suç iş­le­dik­le­ri­ni ka­bul et­me­si ya­sa­la­ra uy­gun mu­dur? Yar­gı­tay üye­le­ri­nin böy­le dav­ran­ma­la­rı­na im­kan ta­nı­yan bir ya­sal da­ya­nak­la­rı var mı­dır?
 
Yar­gı­tay Baş­ka­nı­mız Sa­yın Ha­san Ger­çe­ker;
 
Gi­riş­te de be­lirt­ti­ği­miz gi­bi, Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si­nin ka­ra­rın­dan he­men ön­ce, bir se­ri pro­vo­kas­yon ya­pıl­mış, BAV ca­mi­ası­na ya­kın ba­zı ki­şi­le­rin ai­le­le­ri bu pro­vo­kas­yon­lar­da kul­la­nıl­mış, bun­lar­dan ki­mi ka­mu­oyu­na BAV men­sup­la­rı ta­ra­fın­dan mağ­dur edi­li­yor gi­bi gös­te­ril­miş, te­le­viz­yon­la­ra çı­ka­rı­lıp ağ­la­tıl­mış­tır. Yi­ne ay­nı gün­ler­de Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si’nin ila­mı, ka­rar açık­lan­ma­dan gün­ler ön­ce ba­sı­na sız­dı­rıl­mış­tır. Yar­gı­tay ka­ra­rı­nın açık­lan­dı­ğı gün­ler­de ya­şa­nan tüm bu ge­liş­me­ler, te­dir­gin edi­ci, şüp­he uyan­dı­ran ge­liş­me­ler ol­muş­tur.
 
An­cak biz­ler, bun­la­rın üze­rin­de dur­mu­yor, yu­ka­rı­da ba­zı­la­rı­nı say­dı­ğı­mız so­mut olay­lar­da­ki alı­şı­la­ma­dık uy­gu­la­ma­la­rın da­ya­na­ğı­nın açık­lı­ğa ka­vuş­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
 
Zi­ra Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si üye­le­ri ta­ra­fın­dan BAV da­va­sı­nın tem­yiz aşa­ma­sın­da ya­pı­lan bu uy­gu­la­ma­la­rın hu­ku­ki da­ya­nak­la­rı­nı bil­mi­yo­ruz, an­la­mı­yo­ruz ya da bu­la­mı­yo­ruz.
 
Ko­nu­yu bil­gi­ni­ze su­nu­yor, de­ğer­li gö­rüş­le­ri­ni­zi al­mak is­ti­yo­ruz. Saygılarımızla.
 
Bi­lim Araş­tır­ma Vak­fı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı
 
Cem Se­dat Al­tan
 
Bilim Araştırma Vakfı davası ile ilgili bilgi ve belgeler www.bav-savunma.org adresindeki internet sitesinde bulunmaktadır. BAV camiasını mağdur etmek için düzenlenen provokasyonlar hakkında www.psikolojiksavas.net  ve www.psikolojiksavasyontemleri.com  adreslerindeki internet sitelerinde geniş bilgi yer almaktadır.
2008-08-07 00:23:01

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."